Wer waren Tairas?

Wer waren Tairas? · 18. Oktober 2018
Kiyomori Taira, Tadamori Taira, Tenno Toba und Tenno Goshirakawa sind beschrieben